Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory
- Sołeckie 2019-2023
- Samorządowe 2018
- Samorządowe 2014
- Parlamentarne
- Wybory ławników 2014-2018
- Wybory ławników 2020-2023
- Parlament Europejski
- Prezydent RP
- Referendum 2015
- Sejm i Senat

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Samorządowe 2018

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 września 2018 r.
Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Marciszów
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Działając na podstawie art. 434 § 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349.), w związku ze zgłoszeniem tylko jednej listy kandydatów na radnych:

w okręgu wyborczym Nr 11 obejmującym Świdnik

Gminna Komisja Wyborcza w Marciszowie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w tych okręgach.
Termin zgłoszenia przedłuża się o 5 dni tj. do dnia 24 września 2018 r (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

W związku z przyjmowaniem dodatkowych zgłoszeń Gminna Komisja Wyborcza w Marciszowie ustaliła następujący harmonogram dyżurów:

Data:

Godziny przyjmowania zgłoszeń:

18 września 2018 r.

1300 - 1500

19 września 2018 r

1300 - 1500

20 września 2018 r

1300 - 1500

21 września 2018 r.

1300 - 1500

24 września 2018 r.

1300 - 1500



Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie, tj. w Urzędzie Gminy w Marciszowie.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Edyta Beata Bania



OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie   
z dnia 18 września 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Marciszów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Marciszowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1.    W okręgu wyborczym nr 11 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Marciszów w wyborach, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Marciszowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
2.    W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 11 głosowania w wyborach do Rady Gminy Marciszów nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr  KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1)    ORZECHOWSKI Edmund

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Edyta Beata Bania



UCHWAŁA Nr 1/18
Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie
z dnia 12 września 2018 r

w sprawie: wyboru przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie i jego zastępcy.


Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zmianami) Gminna Komisja w Marciszowie

uchwala co następuje:

§ 1

Na posiedzeniu w dniu 12 września 2018 roku zwołanym z upoważnienia komisarza wyborczego przez wójta gminy ze składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie powołanej  Postanowieniem  Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  z dnia 10 września 2018 roku  wybiera się:

Panią  Edytę Beatę Bania - na przewodniczącego  Gminnej Komisji Wyborczej  w Marciszowie
Pana Pawła Jerzego Walczaka - na zastępcę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie

§ 2

Przedmiotem działania  Komisji będzie realizacja zadań do dnia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, zgodnie z wytycznymi przekazanymi  przez Państwową Komisję Wyborczą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Edyta Beata Bania


UCHWAŁA Nr 2/18
Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie
z dnia  12 września 2018 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej


Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie w osobie Pana Mariusza Michalskiego .         

§ 2

Zadania Pełnomocnika określone są w załączniku do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Edyta Beata Bania


Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie
Urząd Gminy w Marciszowie
ul. Szkolna nr 6 pok.32

W dni powszednie godzinach 8:00-16:00
W dniu 15 września 2018r. (sobota) w godzinach 9:00-13:00
W dniu 17 września 2018r. (poniedziałek) w godzinach 8:00-24:00
W dniu 26 września 2018r. (środa) w godzinach 8:00-24:00




Załączniki:

Data publikacji 2018-08-29 11:28:04Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów o okręgach wyborczych
Data publikacji 2018-08-29 11:29:05Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Data publikacji 2018-08-29 11:29:54Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Data publikacji 2018-08-29 11:30:18Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Data publikacji 2018-08-29 11:30:37Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
Data publikacji 2018-08-29 11:31:09Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Data publikacji 2018-09-18 09:54:42Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów o obwodach głosowania
Data publikacji 2018-09-25 08:38:54Informacja Komisarza wyborczego o możliwości dod. zgłoszeń członków obwodowych komisji wyborczych
Data publikacji 2018-10-09 12:04:01Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Data publikacji 2018-10-01 19:30:43Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1.10.2018 w sprawie powołania OKW
Data publikacji 2018-10-02 14:42:14Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów w sprawie umieszczania urzędowych obw. wyborczych i plakatów wyb
Data publikacji 2018-10-04 07:50:51Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
Data publikacji 2018-10-09 12:10:24Zgoda na udzielenie pełnomocnictwa do głosowania
Data publikacji 2018-10-11 14:25:47Uchwała Gminnej Komisji Wyborcej nr 4/2018 w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładku kart wyb.
Data publikacji 2018-10-19 09:03:00Postanowienie KW w Jeleniej Górze I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej
Data publikacji 2018-10-19 14:51:06Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie
Data publikacji 2018-10-21 19:24:18Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 21.10.2018 w sprawie zmianw składzie OKW
Data publikacji 2018-10-26 07:49:01Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 24.10.2018 o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
Data publikacji 2018-10-26 07:53:09Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 24.10.2018 o wynikach wyborów do rad



redaguje: []

ostatnia zmiana:

przejdź do :