Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory
- Sołeckie 2019-2023
- Samorządowe 2018
- Samorządowe 2014
- Parlamentarne
- Wybory ławników 2014-2018
- Wybory ławników 2020-2023
- Parlament Europejski
- Prezydent RP
- Referendum 2015
- Sejm i Senat

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Wybory ławników 2020-2023

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 maja 2019 r.

dotyczące wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

Rada Gminy w Marciszowie informuje, że najpóźniej w miesiącu październiku 2019 r. dokona wyboru ławników na nową kadencję 2020 - 2023, do następujących sądów:

•    Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - w ilości – 1 osoba,
•    Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze - w ilości  - 1 osoba.

Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.).

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 r. ( z uwagi iż ustawowy termin przypada na dzień wolny od pracy) w Urzędzie Gminy w Marciszowie w Biurze Rady Gminy przy ul. Szkolnej 6 /pok. 22 I piętro/, tel. 75 74 10 208 wew.45

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest do pobrania w Biurze Rady Gminy oraz na stronach internetowych: www.bip.ms.gov.pl i www.bip.marciszow.pl (w zakładce Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023)

Ławnikiem może być ten kto:
•    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
•    jest nieskazitelnego charakteru,
•    ukończył 30 lat,
•    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
•    nie przekroczył 70 lat,
•    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
•    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
•    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
•    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
•    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
•    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
•    radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
•    duchowni,
•    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
•    funkcjonariusze Służby Więziennej,
•    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają bezpośrednio do Rady Gminy:
•    prezesi właściwych sądów,
•    stowarzyszenia,
•     inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
•    co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Marciszów.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
•    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,
•    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
•    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 357 z późn.zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
•     2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób popierających kandydata, gdzie osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie  lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego,  oświadczenia kandydata oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie z innego właściwego rejestru lub ewidencji nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Marciszowie:
http://bip.marciszow.pl/index.php?dzial_id=276&wyb_grupa=RODO


Przewodniczący Rady Gminy
w Marciszowie
/-/ Mirosław WolakZałączniki:

Data publikacji 2019-06-04 12:34:53Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Data publikacji 2019-06-04 12:35:18Formularz zapytania o udzielenia informacji o osobie z KRK
Data publikacji 2019-06-04 12:36:41Lista osób zgłaszających kandydata
Data publikacji 2019-06-04 12:38:10Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej
Data publikacji 2019-06-04 12:39:08Oświadczenie dotyczące prowadzinych postępowanie o przestępstwo z osk. publicznego i skarbowego
Data publikacji 2019-06-04 12:40:22Oświadczenie dotyczące posiadania praw cywilnych, obywatelskich i zakazów ustawowych
Data publikacji 2019-06-04 12:41:43Informacja Prezesa Sądu Okręgowego o liczbie ławników
Data publikacji 2019-06-04 12:42:25Opinia dotycząca ochrony danych osobowych ławników
Data publikacji 2019-06-04 12:42:46Opinia dotycząca uzyskiwania informacji z KRK o ławnikach sądowychredaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :